Управління юридичного забезпечення

Додаток 1
«Затверджено»
рішенням 13 сесії
Васильківської міської ради
VІI скликання
від 26.07.16 р. № 04.01-13-VII

ПОЛОЖЕННЯ
про управління юридичного забезпечення виконавчого комітету
Васильківської міської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

1.1. Управління юридичного забезпечення  виконавчого комітету (далі управління) є структурним підрозділом виконавчого комітету Васильківської міської ради. Управління утворюється за рішенням Васильківської міської ради.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Васильківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського  голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. До складу юридичного управління у входять:

–  відділ судово-претензійної роботи;

–  відділ нормативно-правового забезпечення;

–  сектор по роботі зі зверненнями громадян.

1.4. Положення про управління структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників управління затверджується рішенням Васильківської міської ради.

1.5. Управління  при вирішенні питань щодо своєї компетенції, взаємодіє із структурними підрозділами апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради, іншими  виконавчими органами  Васильківської міської ради  та  територіальними органами  виконавчої влади.

1.6. Управління підпорядковано Васильківському міському голові, діяльність управління координується через керуючого справами виконавчого комітету Васильківської міської ради.

1.7. Результати роботи управління щорічно розглядаються на засіданнях виконавчого комітету Васильківської міської ради.

  1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями Управління  є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Васильківською міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами, а також забезпечення розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян, які надійшли до виконавчого комітету Васильківської міської ради, та організація особистого прийому громадян головою Васильківської міської ради і його заступниками у встановленому чинним законодавством порядку, облік, контроль та надання відповіді по запитам на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Управління здійснює попередній розгляд адміністративних протоколів, які надходять до адміністративної комісії виконавчого комітету ради, забезпечує  роботу адміністративної комісії виконавчого комітету Васильківської міської ради. 

2.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

– забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства Васильківською міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову  про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

–  узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд Васильківської міської  ради;

– перевіряє відповідність законодавству проекти   документів нормативно-правового характеру, погоджує їх у встановленому порядку. У разі невідповідності проекту  документа нормативно –правового характеру вимогам чинного  законодавства  готує  письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення  питання;

 – бере участь у підготовці проектів документів  нормативно – правового характеру, а також господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти цих  документів, готує  письмові  висновки та зауваження  до них;

– перевіряє та візує проекти рішень Васильківської міської ради та її виконавчого комітету;

– готує проекти рішень Васильківської міської ради та її виконавчого комітету в межах своїх повноважень;

– проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативно – правових актів, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

– проводить роботу щодо кодифікації законодавчих актів, здійснює інформаційно-довідкову роботу щодо діючого законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в законодавстві, проводить консультації з цих питань;

– сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду та  за  документами правоохоронних і контролюючих органів;

– аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради ; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва;

– бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

– здійснює претензійну роботу та її належний облік, аналізує та узагальнює стан цієї роботи;

– обліковує  ухвали та рішення судів та інші документи , формує провадження справ, які перебувають на розгляді суду;

– готує позовні заяви  до суду, в тому числі,  про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб;

– представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах,  вносить пропозиції  про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

– направляє  на примусове виконання до органів державної виконавчої служби виконавчі документи видані на підставі рішень суду, здійснює контроль за їх виконанням;

– сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради;

– організовує та проводить заходи правової освіти  населення громади;

– забезпечує роботу Громадської приймальні при виконавчому комітеті Васильківської міської ради;

– бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів Васильківської міської ради та її виконавчого комітету;

– надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень;

– бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань;

– проводить облік та попередній розгляд адміністративних матеріалів, забезпечує роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Васильківської міської ради;

– обліковує постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Васильківської міської ради, проводить роботу щодо своєчасного стягнення штрафів, передає їх на примусове виконання до органів державної виконавчої служби;

– здійснює організацію своєчасного розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян у встановленому чинним законодавством порядку;

– веде облік, контроль за своєчасним наданням відповідей та готує відповіді по запитам на публічну інформацію;

– готує графіки проведення особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян головою, першим заступником та заступниками голови, керуючим справами апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради;

– забезпечує належну організацію особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян головою, першим заступником та заступниками голови Васильківської міської ради, керуючим справами апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради;

– забезпечує функціонування прямої телефонної лінії «телефон довіри»;

– здійснює оперативне реагування на звернення громадян, що надходять від державної установи «Урядовий контактний центр»;

– здійснює розгляд електронних звернень громадян;

– контролює своєчасний розгляд звернень громадян структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями які належать до комунальній власності Васильківської міської ради;

– надає методичну допомогу структурним підрозділам Васильківської міської ради, виконавчого комітету Васильківської міської ради іншим структурним підрозділам з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, а також з розгляду запитів про публічну інформацію;

–  аналізує письмові та усні звернення громадян, готує матеріали для своєчасного їх розгляду та інформування голови Васильківської міської ради  про стан виконання цієї роботи;

–  реєструє звернення та веде діловодство за зверненнями громадян;

– реєструє запити на публічну інформацію та веде діловодство за запитами на публічну інформацію;

– формує справи звернень громадян;

– надає роз’яснення громадянам щодо порядку звернення до виконавчого комітету Васильківської міської ради та  вирішення питань, порушених у зверненнях;

– направляє за дорученням голови до структурних підрозділів Васильківської міської ради та виконавчого комітету Васильківської міської ради, комунальним підприємствам Васильківської міської ради  заяви, пропозиції і скарги громадян для розгляду;

– інформує голову та керуючого справами апарату про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян у структурних підрозділах;

– аналізує звернення та причини, що їх породжують, звітується перед виконавчим комітетом Васильківської міської ради  про результати цього аналізу;

– інформує голову Васильківської міської ради та виконавчий комітет Васильківської міської ради  про стан роботи із зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян у структурних підрозділах , надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

– забезпечує оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті  Васильківської міської ради узагальнених відомостей про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань а також про запити на публічну інформацію;

– здійснює виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих головою Васильківської міської ради з питань, які містяться  у зверненнях громадян;

– організовує та забезпечує роботу комісії з питань розгляду звернень громадян при Васильківській міській раді;

– вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи; розробляє методичні матеріали щодо вдосконалення організації розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, їх особистого прийому;

– виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

2.2. Управління має право:

– перевіряє додержання вимог законодавства в роботі структурних підрозділах виконавчого комітету ради;

– одержувати у встановленому порядку від посадових осіб  документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

– інформувати міського голову у разі покладення на управління виконання роботи, що не належить до функцій управління чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

– залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів рішень  та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього обов’язків;

– брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у Васильківській міській раді та ії виконавчого комітету;

– проводити перевірки дотримання чинного законодавства про звернення громадян  та надавати рекомендації щодо поліпшення цієї роботи ;

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління  очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади  Васильківським міським головою в установленому законодавством порядку.

3.2. Начальник управління має  вищу освіта  за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

3.3. Начальник управління відповідно до покладених завдань:

– здійснює керівництво управлінням , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

– розробляє та подає на затвердження керуючому справами виконавчого комітету Васильківської міської ради  посадові інструкції працівників управління ;

– організовує роботу управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та  функцій;

– планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування плану роботи ради та   виконавчого комітету;

– вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

– забезпечує дотримання працівниками управління  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

3.4. Начальник управління має право:

– здійснення  контролю  та координації  діяльності  юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування;

– подавати  пропозиції міському голові щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління,  а також додаткового  примірювання працівників управління за досягнення високих показників у роботі;

–  представляти за дорученням міського голову, міську раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю;

– залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції;

–  вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи;

3.5. Працівники управління  призначаються на посади та звільняються з посад головою Васильківської міської ради  в установленому законодавством порядку.

3.6. Діяльність Управління здійснюється на  основі  щомісячних, квартальних та річних планів роботи.

3.7. На період відпустки або на час відсутності начальника Управління, його обов’язки виконує заступник начальника управління або інший працівник управління, якій призначається за  розпорядження міського голови.

Секретар міської ради                                                                                    О.П. Перінська


РІШЕННЯ Про реорганізацію апарату виконавчого комітету Васильківської міської ради переглянути

Положення про управління юридичного забезпечення виконавчого комітету Васильківської міської ради в форматі .doc переглянути